Medicinska enheten

Medicinska enheten

Medicinska enheten arbetar med rehabilitering i särskilda boendeformer, korttidsplatser, funktionshinderomsorgen och dagverksamheter, med inriktning på vardagsrehabilitering (det vill säga att rehabiliteringen ska integreras i den dagliga livsföringen).


Syfte

Införliva och stimulera intresset och kunskap angående vardagsrehabilitering, habilitering och hjälpmedel. 


Personal

Medicinska enheten består av enhetschef, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterskor.


Vår målsättning

Åsele kommun ska verka för att kommuninvånarna får den rehabilitering/habilitering samt hjälpmedel som den enskilde behöver.


Trygghet

Att utifrån den enskildes styrkor och svagheter sätta in rehabiliteringsinsatser, föreskriva hjälpmedel och hitta lämpliga aktiviteter för att förbättra eller bibehålla funktioner/förmågor, i syfte att uppnå ökad livskvalitet hos den enskilde.

Att utveckla synsätt, arbetssätt och rehabiliteringstänkande med realistiska mål, insatser och aktiviteter, som skall präglas av meningsfullhet och gemenskap för att höja livskvaliteten hos de boende.

Att vårdpersonalen skall få god kunskap om varför man utprovar och föreskriver ett hjälpmedel samt hur dessa används.


Tillväxt

Att genom handledning, råd, stöd och utbildning utveckla vårdpersonalens rehabiliteringskunnande för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Att genom samarbete mellan kommun och landsting utveckla och förbättra rehabilitering/habilitering genom uppsökande verksamhet, samt riktad information om hjälpmedel för kommuninvånare med helhetssyn som ledstjärna.

Att tillsammans med ideella organisationer utveckla samarbetet, skapa mental stimulans och förgylla vardagen för våra äldre och personer med funktionsvariationer.


Tillgänglighet

Att all information om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, muntlig och skriftlig, ska vara tydlig och begriplig och vara anpassad efter de olika målgrupperna.

Translate the website with Google translate.