Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen erbjuder råd och stöd samt utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

Insatser enligt socialtjänstlagen är frivilliga för den enskilde. Ibland måste individ- och familjeomsorgen utreda barns situation, utan att föräldrarna samtycker till detta. I dessa fall kan utredningen leda fram till åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning av vad som är bäst för just det barnet.

Translate the website with Google translate.