MAS

MAS

I medicinska enheten ingår den legitimerade personalen inom vård och omsorg, det vill säga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Alla som bor inom kommunens särskilda boenden eller är hemsjukvårdspatient har rätt till hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. Det innebär att du har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska att vända dig till om du behöver hjälp med medicinska insatser.

När du flyttar in i ett särskilt boende eller skrivs in i hemsjukvården kommer du att träffa den sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som ansvarar för dig.

För att säkra kvalitet i en allt mer kvalificerad medicinsk omvårdnad ställs höga krav på personalens kompetens. För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård som erbjuds är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS är en i Hälso- och sjukvårdslagen fastställd funktion som ska finnas i varje kommun.

MAS uppgifter:

  • Har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården i kommunen.
  • Skall upprätta, aktualisera och förnya riktlinjer för hur vården/omsorgen skall bedrivas så att den enskilde garanteras en god och säker vård.
  • Att se till att journaler – dokumentation förs enligt föreskrifter i patientdatalagen.
  • Att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande.
  • Att utarbeta rutiner för avvikelsehantering samt utreda de händelser som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Göra uppföljningar av vårdinsatserna i verksamheten utifrån MAS-funktionens uppdrag och redovisa för nämnden.

Translate the website with Google translate.