Våld och hot

Individ- och familjeomsorgen erbjuder olika former av hjälp och stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp i nära relation. Du kan vara kvinna, man, barn eller ungdom.

Individ- och familjeomsorgen har också ansvaret att erbjuda stöd och hjälp till den som utövar våld så att personen får möjlighet att förändra sitt beteende och att samtala runt sina problem.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Du kan söka stöd från kommunen om du till exempel känner igen dig i något av följande:

  • Känner du dig rädd och hotad?
  • Har du blivit slagen?
  • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
  • Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?

Om du behöver samtal, stöd, information eller rådgivning ska du i första hand vända dig till Individ- och familjeomsorgen. Om behöver akut hjälp ska du ringa 112.

Individ- och familjeomsorgen kan exempelvis erbjuda:

Rådgivningssamtal

Du får råd och stöd i personliga frågor, det kan ske via telefon eller träff. Träffen behöver inte ske på socialkontoret utan kan has någon annanstans.

Samtalskontakt

För att få hjälp att komma till klarhet med din situation kan du regelbundet träffa socialsekreteraren under en period.

Ekonomiskt bistånd

I samband med ett uppbrott på grund av våld kan du behöva ekonomiskt bistånd för att klara ditt och dina eventuella barns uppehälle. Det kan vara behov av hjälp i det akuta skedet till skyddat boende, mat och andra nödvändiga varor, samt långsiktigt för att reda upp den ekonomiska situationen.

Tillfällig övernattning/boende

Har det uppstått våld i familjen - eller är på väg att bli – kan du få hjälp med tillfällig övernattning/boende tills situationen är utredd.

Skyddat boende

Du kan beviljas skyddat boende som ett bistånd samt behöver inte stå för kostnaden om du saknar egna pengar.

Polisanmälan och skyddsåtgärder

Individ- och familjeomsorgen får inte, med undantag för brott mot barn eller särskilt allvarliga brott, göra en polisanmälan om du som är våldsutsatt inte samtycker till det. Däremot kan vi hjälpa dig med information om hur en anmälan går till och vilka möjligheter det finns att få skydd. Skyddsåtgärder som besöksförbud och trygghetslarm ansöker du om hos polis och åklagare.

Sekretess

Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt som får brytas om den som ärendet berör samtycker till det. Sekretessen kan även brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våld att det kan leda till ett fängelsestraff på minst ett år.

 

Translate the website with Google translate.