Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Åsele kommun skall präglas av de övergripande mål som uttrycks i gällande lagstiftning samt de riktlinjer som finns inom äldreomsorgen i Åsele kommun. Kommunala mål är ett politiskt styrdokument anpassat till samhällets krav och förutsättningar. I den kommunala äldreomsorgsplan som är under utarbetande kommer den politiska viljan och ambitionsnivån för äldreomsorgen att beskrivas.

Åsele kommuns äldreomsorg omfattar hemtjänst, korttidsboende, särskilda boenden, rehabilitering, hälso- och sjukvård inom särskilda boenden och färdtjänst/riksfärdtjänst. Vi har även en heminstruktör för syn- och hörselskadade.

De flesta insatserna inom äldreomsorgen är behovsprövade. En särskild biståndsbedömare utreder och bedömer Ditt behov av insatser.

Translate the website with Google translate.