Funktionshinderomsorg

Funktionshinderomsorgen i Åsele kommun ska präglas av de övergripande mål som uttrycks i lagen om stöd och service LSS och socialtjänstlagen samt de riktlinjer som finns inom Funktionshinderomsorgen i Åsele kommun.

Kommunala mål är ett politiskt styrdokument anpassat till samhällets krav och förutsättningar. I den kommunala funktionshinderplanen beskrivs den politiska viljan samt ambitionsnivån för funktionshinderomsorgen.

Åsele kommuns funktionshinderomsorg omfattar gruppboenden, dagverksamhet samt övriga insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen omfattar personer med stora omfattande funktionshinder och ger dem ökade möjligheter att själv påverka utformningen av stöd- och service insatserna.

Rättigheterna är personlig assistans, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn, kontaktmannaskap, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar eller för vuxna samt ledsagning och avlösarservice. Personkrets 1 och 2 i LSS har också rätt till daglig verksamhet.

Färdtjänst söks hos färdtjänsthandläggare inom kommunen. Om man på grund av ett funktionshinder behöver få sin bostad ombyggd eller anpassad kan man söka bostadsanpassningsbidrag.

Vuxenhabilitering råd och stöd

Vuxenhabilitering råd och stöd är en länsövergripande specialistverksamhet och närmsta mottagning finns i Vilhelmina, Lycksele och Umeå. Personalen består av till exempel kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer.

Enheten vuxenhabilitering råd och stöd hjälper personer som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och har svårt att få sin vardag att fungera. Stödet har fokus på funktionsnedsättningen och dess konsekvenser och kan ges till personen själv och/eller omgivningen.

 

Translate the website with Google translate.