Lagstiftning och sekretess

De lagar som reglerar vår verksamhet är främst socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

I socialtjänstlagen (SoL) beskrivs socialtjänstens mål och lagen beskriver även kommunernas ansvar. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag och ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande funktionshinder. Lagen gäller exempelvis för personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder och för personer med autism. De rättigheter LSS ger är bland annat personlig assistans, rådgivning och ledsagarservice. HSL innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Bland annat innehåller HSL hälso- och sjukvårdens mål samt klargör landstingens och kommunernas ansvar.

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar socialförvaltningens verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och reglerar även hanteringen och utlämnandet av offentliga handlingar. Alla som jobbar inom socialförvaltningen måste följa de bestämmelser som finns kring sekretess i offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att man som anställd, uppdragstagare eller politiker noga måste överväga till vem och i vilket sammanhang man lämna uppgifter till andra, såväl muntliga som skriftliga, om saker man fått kunskap om i sitt arbete. Detta kallas sekretessprövning. Socialtjänstens sekretess regleras i Sekretesslagen (SekrL). Personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). PuL kommer ersättas den 25 maj 2018 av Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen kommer innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig intigritet.

Andra lagar som reglerar socialförvaltningens verksamhet är exempelvis LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) Nedan finns länkar till ovanstående lagtexter samt till andra lagar som reglerar socialförvaltningens verksamhet.

Relaterade länkar:
Socialtjänstlagen
LSS
LvU
Offentlighets- och sekretesslagen
LuL
Kommunallagen
Förvaltningslagen
LsU
LvM
PuL

HSL

Kommunallagen

Förvaltningslagen

Dataskyddsförordningen

Translate the website with Google translate.