LSS över 21 år

LSS över 21 år

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trädde i kraft 1994. Lagen är en rättighetslag som ger möjlighet till speciella rättigheter om man tillhör personkretsen. Lagen ersätter lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (omsorgslagen) och lagen om elevhem för vissa rörelsehindrade (elevhemslagen)

Personkretsar

Den nya lagen innehåller bestämmelser om särskilt stöd och särskild service till följande grupper:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Om dessa funktionshinder är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

Verksamheten enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges.

Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska bedrivas i samarbete med andra samhällsorgan och myndigheter.

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

För verksamheten enligt denna lag, skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges.

Individuell plan

I samband med att insats enligt denna lag beviljas, kan den enskilde begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom/henne.

I planen ska också redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommunen och landstinget. Planen skall vara fortlöpande och omprövas minst en gång per år.

Landstinget och kommunen skall underrätta varandra om upprättade planer.

Ansökan

Den funktionshindrade eller dennes legale företrädare (vårdnadshavare, gode man, förvaltare) kan söka insatsen enligt LSS. Ansökan är enkel och kan vara skriftlig eller muntlig. Ansökningsblankett finns hos kommunen.

Utredning, beslut och verkställighet görs i samverkan med den funktionshindrade.

Den funktionshindrade ska ha största möjliga inflytande över insatserna. Den som inte är nöjd med ett beslut kan överklaga till länsrätten och vidare efter prövningstillstånd till kammarrätten.

Avgifter

Insatser enligt LSS är kostnadsfria. För insatser i form av bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter betalas skäliga kostnader.

Tillsyn

Länsstyrelsen har inom länet tillsyn över verksamhet enligt denna lag samt informationsskyldighet till allmänheten i frågor som rör verksamheten. Länsstyrelsen ger också kommunen råd i deras verksamhet, samt främjar samverkan mellan kommunerna, landstingen och andra samhällsorgan.

Translate the website with Google translate.