Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett råd under Åsele socialnämnd och är ett samarbetsorgan mellan handikapporganisationerna i kommunen.

Tillgänglighetsrådet består av 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Kommunstyrelsen utser vardera två ordinarie och två suppleanter. Lokala handikappföreningar utser sedan resterande 6 ledamöter.
Ledamöterna i Tillgänglighetsrådet väljs för 4 år.

Ärenden som ska tas upp i Tillgänglighetsrådet bör ha kommit in i god tid före sammanträdet.

Tillgänglighetsrådet är remissorgan till kommunens nämnder och styrelser samt till kommunens funktionshinderplan.

Translate the website with Google translate.