Fågelstigens gruppboende

Fågelstigens gruppboende

FÅGELSTIGEN 11

Är en gruppbostad för 5 funktionshindrade. Varje boende har en egen lägenhet samt tillgång till gemensamt utrymme som ger möjlighet till samvaro.
Man har eget kontrakt på sin lägenhet.
Man möblerar själv sin lägenhet och ordnar med hemförsäkring. Gode man/anhörig ansvarar för de boendes tillhörigheter.
En insats om boende med särskild service för vuxna enligt LSS 9:9 måste beviljas för att få plats i detta boende.
Insatserna är avgiftsfria. Man betalar hyra för sin lägenhet samt reducerad teveavgift.
Den enskilde svarar för sina personliga kostnader i samband med fritidsaktiviteter, merkostnader för medföljande personal står kommunen för.


PERSONALEN

som arbetar på boendet kallas för boendeassistenter och finns till hands dygnet runt.
De insatser som ges sker utifrån en individuell utvecklingsplan som upprättas för var och en av de boende när man flyttar in. Planen följs upp en gång i halvåret. Utgångspunkten ska alltid vara att den enskilde ska delta i alla göromål utifrån sina förutsättningar och dagsform. Ett individuellt arbetssätt ska genomsyra hela verksamheten.
Personalen ska också ge stöd för att den boende ska få tillgång till fritids-och kulturella aktiviteter inom ramen för boendet.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeut samt sjukgymnast finns också att tillgå för de boende.


VERKSAMHETENS MÅL

Verksamheten enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som bor på gruppbostaden. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.


HANDLEDARSKAP

Varje boende har en eller två handledare i personalgruppen, som godeman/anhöriga i första hand kan vända sig till. Det kan gälla individuell utvecklingsplan, ekonomi, läkarkontakt eller andra privata angelägenheter.


ANSÖKAN

För att få flytta till en gruppbostad krävs en ansökan som görs hos kommunens LSS-handläggare.

Translate the website with Google translate.