Funktionshinderomsorgens mål

Funktionshinderomsorgens mål

Åsele kommuns ska verka för att följande målområden inom Funktionshinderomsorgen uppfylls:

Tillväxt:

Åsele ska bli en attraktiv kommun att bo och leva i för funktionshindrade människor.

Åsele Kommun ska verka för att öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov, möjligheter och om vad de kan bidra med.

Åsele kommun ska utveckla samarbete med Södra Lapplands Forskningsenhet för att uppmuntra till arbete med inriktning på funktionshinderfrågor.

I alla kommunala policydokument skall funktionshinderaspekter beaktas

Alla förtroendevalda och all kommunal personal ska ha erforderliga kunskaper om funktionsnedsättningar.


Trygghet:

Åsele kommun ska verka för att människor med funktionshinder får tillgång till vård och behandling inom ramen för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Rehabilitering/Habilitering ska erbjudas människor med funktionsnedsättning för att de ska kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga.

Barn ungdomar och vuxna med funktionshinder ska ha lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå som andra.

Åsele kommun ska ge stöd och service till familjer med barn med funktionsnedsättning så att de kan växa upp hos sina föräldrar.


Tillgänglighet:

Handläggare ska vara lätta att nå för information om lagen om stöd och service och för att ansöka om insatser för funktionshindrade.

Lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.

Kommunal information, muntlig och skriftlig ska vara tydlig och begriplig och vara anpassad efter de olika målgrupperna.

Åsele kommun ska verka för att kollektivtrafiken görs mera tillgänglig för funktionshindrade människor.

Trafikmiljön i Åsele ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Åsele kommun ska verka för att informera om tillgänglighet vid arrangemang inom kultur och fritid så att detta blir tillgängligt även för funktionshindrade.

Åsele kommuns idrotts- och rekreationsanläggningar ska vara tillgängliga för funktionshindrade.

Kommunens funktionshinderråd ska vara ett rådgivande organ i funktionshinderfrågor och ska dessutom vara en länk mellan funktionshinderorganisationerna och kommunen.

Translate the website with Google translate.