Ekonomi

Ekonomienheten sköter kommunens in- och utbetalningar.

Inbetalningar kan sammanfattas med: skattemedel, taxor och avgifter, bidrag, ersättningar, försäljningsmedel och ränteintäkter.
Utbetalningar omfattar: leverantörsfakturor, löner, bidrag, ersättningar och utgiftsräntor.

Ekonomienheten upprättar delårsbokslut, årsredovisning (inkl. koncernen), medverkar vid upprättandet av budget och flerårsplan. Vidare har de en övergripande funktion för bevakning av kommunens löpande kostnader och intäkter, avstämmer löpande kommunens fordringar och skulder. Ekonomienheten har också en övergripande funktion för planering och rutinutveckling avseende kommunens ekonomi.

Ekonomiska rapporter