Grafisk profil

Sedan mars 2019 har Åsele kommun en grafisk profil. I den ingår en logotyp och även en grafisk manual har tagits fram. Det är för att skapa ett mer enhetligt visuellt intryck och förenkla arbetet för medarbetarna på kommunen.

Den grafiska manualen är ett grafiskt regelverk för hur saker och ting får se ut. Vilka färger och teckensnitt använder vi? Var placerar vi logotypen? Vilken känsla ska våra bilder förmedla? Igenkänning är nyckelordet. Våra broschyrer, visitkort, annonser, kampanjer och allt annat vi kommunicerar i text och bild bidrar till hur kommunen uppfattas. Det påverkar varumärket. Den grafiska manualen är ett hjälpmedel som ger kommunens medarbetare möjlighet att fokusera på vad kommunikationen ska åstadkomma, inte hur den ska se ut. Därför finns dessa genomtänkta ramar.

Genom att använda sig av de riktlinjer som anges i den grafiska manualen behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det underlättar arbetet samtidigt som kraft kan läggas på att utforma budskapet på ett sådant sätt att det verkligen når fram. Det innebär också att vi sparar tid, eftersom vi inte behöver ”uppfinna hjulet” på nytt varje gång en trycksak, skylt eller dylikt ska produceras.

Klickar här för att ladda ner vår grafiska profil som PDF. 

Logotypen är kommunorganisationens symbol

Logotypen som har tagits fram har element från kommunvapnet, symboliserar Åsele kommun och är själva kommunorganisationens symbol. För att läsa mer om vår logotyp klicka här. 

Vad ser du i vår nya logotyp?

Vi ser rörelse, glädje, mötesplats och strävan mot något gemensamt. 

Kommunvapnet - symbolen för den geografiska platsen

Kommunvapen i Sverige används för att symbolisera hela kommungeografin, inte kommunen som myndighet. Det är därför fritt för alla att använda kommunvapnet. Näringsidkare som vill använda kommunvapnet, helt eller delvis, i sin marknadsföring och som del av sin logotyp måste inhämta tillstånd från kommunen. Till den ansökan ska det bifogas ett utlåtande från Riksarkivet.

"I ett rött fält ett framåtvänt renhuvud och mellan dess horn blomman av en näckros (Nuphar Luteum), allt av guld"

Detta är den beskrivning, blasonering, som finns för Åseles kommunvapen. Vapnet fastställdes 1955 och försvann under kommunsammanslagningen med Dorotea, men återtogs 1980 då Dorotea åter bildade egen kommun. 

Läs mer om kommunvapnens historia och användande hos Riksarkivet.

Användning av kommunvapnet

I den vardagliga kommunikationen så använder anställda och chefer alltid Åsele kommuns logotyp och även när man representerar organisationen Åsele kommun i olika nationella och internationella sammanhang. Kommunvapnet får inte användas av en enskild medarbetare, utan all användning ska ske enhetlig utefter riktlinjerna som finns i den grafiska profilen. 

När kommunledningen och kommunchefens ledningsgrupp representerar Åsele i vissa traditionella sammanhang, när man främst representerar kommunen och inte organisationen Åsele kommun, kan det vara lämpligt att använda kommunvapnet. Kommunvapnet kan användas när förtroendevalda och kommunchefens ledningsgrupp representerar kommunen vid tillfällen såsom, högtidliga tillfällen, särskilt traditionsrika tillfällen, jubileum, vänortsbyten, vissa utlandskontakter och statsbesök.

Translate the website with Google translate.