Medborgarförslag

Enligt kommunallagen kan en kommun ta beslut i kommunfullmäktige om att tillåta medborgarförslag.

I Åsele har ett sådant beslut tagits, vilket gör att du som är folkbokförd i kommunen kan lämna i förslag som då tas upp för beslut hos politiken eller skickas för utredning hos tjänstepersoner.  Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt.

För att skicka in ett medborgarförslag behöver du fylla i den här blanketten

Blanketten skickas eller lämnas till kommunkansliet. En underskriver version kan också scannas och skickas med e-post till kommunen.

Förslagen får endast handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Förslag får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (t ex bygglov eller socialbidrag) eller personalärenden. Medborgarförslaget får inte heller ha rasistisk eller odemokratisk innebörd.

För att medborgarförslaget ska kunna tas upp till behandling ska det:

  • vara skriftligt
  • vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnar förslaget
  • Vara märkt ”Medborgarförslag”
  • Innehålla ett konkret förslag som fullmäktige ska ta ställning till
  • Endast behandla ett ämne per medborgarförslag

Medborgarförslaget anmäls på kommunfullmäktiges närmast kommande sammanträde. Förslaget skickas därefter till kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden för beredning och utredning. Förslaget ska behandlas inom ett år från att det väcktes. När förslaget är färdigberett och beslut ska fattas ska den som skrivit medborgarförslaget underrättas. Den som har lämnat ett medborgarförslag har rätt att yttra sig när ärendet behandlas i fullmäktige. Kommunfullmäktige kan också delegera till nämnd eller styrelse att fatta beslut i ärendet.

Kommunfullmäktige har i Åsele ungefär 4 sammanträden per år. Det innebär att från dess att ett medborgarförslag lämnats, tagits upp av kommunfullmäktige, skickats till ett av utskotten eller nämnderna som ofta tar beslut om att uppdra till lämplig tjänsteperson att utreda ärendet, för att därefter redovisas för beslut i nämnd/styrelse eller kommunfullmäktige kommer processen att pågå i flera månader. Det kan vara bra att vara medveten om det. Vid enklare ärenden och förslag finns också möjlighet att kontakta den berörda verksamheten för att diskutera frågan som ibland kan lösas direkt. 

Translate the website with Google translate.