Att överklaga ett beslut

Kommunen fattar dagligen en mängd beslut. De kan fattas politiskt på högsta nivå av kommunfullmäktige eller någon av nämnderna eller utskotten som finns. De kan också fattas av tjänstepersoner i verksamheterna. Vem som har rätt att besluta om vad styrs av reglementen som ger olika ansvarsområden till nämnder och styrelser och delegationsordningar som specificerar vad de olika politiska utskotten eller tjänstepersonerna har rätt att besluta om. 

Beslut som fattas kan i de flesta fall överklagas. Det kan göras på olika sätt och utifrån olika lagstiftningar: kommunallagen eller förvaltningslagen. 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (kommunalbesvär)

Överklagningar enligt kommunallagen handlar inte om lämpligheten i ett beslut utan om det är lagligt och rätt genomfört eller inte. Det finns fyra prövningsgrunder:

  • Beslutet har inte tillkommit på lagligt sätt
  • Beslutet rör något som inte är en kommunal angelägenhet
  • Det organ som har fattat beslutet har inte haft rätt att göra det
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

För att få överklaga ett beslut genom laglighetsprövning ska man vara folkbokförd i kommunen eller äga fast egendom i den. 

Överklagan ska vara inskickat inom tre veckor från dess att protokollet justerats och anslagit, det vill säga från dess att det skrivits under och kommunen har publicerat det på vår digitala anslagstavla. Överklagan ska vara skriftlig och ska skickas till

Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå

eller

forvaltningsratteniumea@dom.se 

I överklagan ska du beskriva vem som fattat beslutet (fullmäktige, nämnd, utskott), vilket datum det fattades och vilken paragraf det har i protokollet samt varför du anser att beslutet är felaktigt fattat. Skicka med handlingar som är viktiga för ärendet och beskriv vad de innebär.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Umeå

Förvaltningsrätten bedömer därefter om beslutet fattats på rätt sätt och om de kommer fram till att det gjorts på fel sätt kommer de att upphäva beslutet. De fattar däremot inget nytt beslut, utan det innebär att det då inte längre finns något beslut i ärendet alls. Om kommunen verkställt beslutet är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. 

Du kan läsa mer om laglighetsprövning i kommunallagens 13 kapitel.

Överklagan enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär)

En överklagan enligt förvaltningslagen får endast göras av den som ärendet berör. Då prövas inte bara lagligheten i beslutet utan även lämpligheten. Överklagan görs till Förvaltningsdomstolen, men ska lämnas in till kommunen som först ska genomföra en så kallad rättidsprövning, vilket innebär att kontrollera att överklagan kommit in i rätt tid. Överklagan ska lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar fick del av beslutet. Om överklagan skickats in i rätt tid, överlämnar kommunen det till Förvaltningsrätten tillsammans med rättidsprövningen. Förvaltningsdomstolen kan då avslå överklagan eller upphäva eller ändra kommunens beslut.

Överklagan ska vara skriftlig och i den ska du beskriva vilket beslut det gäller och varför du vill att det ska upphävas eller ändras. 

Överklagan skickas till

Åsele kommun
919 85 Åsele

eller

kommun@asele.se 

Du kan läsa mer om förvaltningsbesvär i förvaltningslagens §§ 40 - 49

Det finns också en mängd speciallagstiftning som styr vad som får överklagas och inte, till exempel i socialtjänstlagen eller plan- och bygglagen.

Translate the website with Google translate.