Medborgarlöfte 2021-2022

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagit fram genom medborgardialoger och medarbetardialoger samt underlag från Polisens underrättelseverksamhet.

Medborgarlöfte 2021-2022

  • Polisen och kommunen ska arbeta förebyggande för att tidigt upptäcka unga personer som brukar narkotika i Åsele.
  • Kommunen och polisen ska genomföra informationsinsatser till lärare och personal som arbetar med barn och unga. Fokus ska ligga på brottsförebyggande samt drogtecken och symptom.
  • Polisen ska arbeta riktat gällande trafikövervakning mot hastighet samt drog- och alkoholrattfylleri i centrala Åsele.
  • Polisen ska öka sin närvaro i kommunens byar genom trafikkontroller.

Samverkansöverenskommelse 2019-2022 mellan polismyndigheten och Åsele kommun

Inledning
Ett effektivt brottsförebyggande arbetet kräver samverkan. Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Orsakerna till brottslighet är många gånger komplicerade och kan påverkas av många olika samhällsfunktioner. Därför behövs ett planerat aktivt brottsförebyggande arbete. Det innebär att alla - både offentliga och privata samhällsfunktioner men även medborgerliga initiativ - ska samverka sida vid sida.

Mål
Målen för samverkan mellan polismyndigheten och Åsele kommun är:

  • Förebygga och minska brottsligheten i Åsele kommun
  • Tryggheten i kommunen ska fortsatt vara hög
  • Fortsätta samt utveckla den samverkansform som idag finns mellan kommun och polis

STRATEGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN

I Åsele kommun ska det finnas en lokal samverkansgrupp som samordnar de brottsförebyggande insatserna. Samordnare/-na i Åsele kommun samt polisen ska träffas regelbundet, i partsammansatta grupper varje år. Arbetet ska utgå från den lägesbild som presenterats utifrån samverkansmodellen:

  • Polisen tillsammans med kommunen åtar sig att fortsätta med en gemensam samverkansstruktur/organisation för styrning och uppföljning av det brottsförebyggande gruppens sammansättning bestäms utifrån varje kommuns lokala förutsättningar.

I Åsele kommun ska det finnas ansvariga samordnare hos både polis och kommun som samverkar tillsammans i det brottsförebyggande arbetet:

  • Kommunen åtar sig att utse en ansvarig kontaktperson och/eller samordnare som har till uppgift att, tillsammans med övriga verksamheter inom organisationen samordna det lokala ANDT- och brottsförebyggande arbetet tillsammans med polis.
  • Polisen åtar att utse en ansvarig samordnare/områdespolis som har till uppgift att svara upp, och driva samverkan mot varje

Uppföljning
Målen för samverkan ska följas upp genom kommunchefen och kommunpolisen alternativt delegerat ansvar för uppföljningen till annan i verksamheterna. Detta med två års mellanrum.

Tidsplan
Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. Om ny överenskommelse inte tecknas efter utgånget datum förlängs denna överenskommelse tills vidare.

Vill du läsa de undertecknade dokumenten i pdf-form finns de här:

Medborgarlöften 2019 - 2020

Medborgarlöften 2021 - 2022

Samverkansöverenskommelse

Translate the website with Google translate.