Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår och hur hälsan utvecklas över tid. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa – fysiskt, psykiskt och socialt. Det innebär också att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Kort sammanfattat kan hälsa ses som en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället.

Bakgrund

Arbetet mot segregation är ett högt prioriterat område och 2018 tog Regeringen fram en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Regeringen har utfärdat statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner (2018:152) med syfte att stärka ekonomisk och social utveckling. Bidraget ska användas till att stärka ekonomisk och social utveckling och för att ta fram en övergripande plan för hur arbetet ska genomföras.

Kommunens arbete

Arbetet med folkhälsan utgår från det folkhälsopolitiska ramverket (detta hittar du här). Åsele kommun har projektanställt en folkhälsosamordnare med uppdrag att inhämta och sprida kunskap om folkhälsa, samverka genom att exempelvis initiera, leda eller medverka i relevanta nätverk samt initiera eller stötta insatser och projekt som bidrar till jämlik hälsa.

Vid prioritering av kommande insatser är inspel från verksamheter i kommunen och regionen viktiga, eftersom folkhälsoarbetet ska ske brett och kunna integreras. Prioriterade målområden har också tagits fram med hjälp av analys av statistik, som finns samlad i Åsele kommuns Folkhälsorapport 2022 (du kan läsa rapporten i sin helhet när du klicka på den här länken).

Planen framåt

Nästa steg i folkhälsoarbetet är att utforma och upprätta ett folkhälsoprogram som anger inriktningar och långsiktiga mål för att utveckla arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Åsele kommun. Detta i enlighet med det folkhälsopolitiska ramverket och uttalade kärnindikatorer.

Translate the website with Google translate.