Dödsboanmälan

När en person dör ska det göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Bouppteckningen skall göras inom tre månader. En dödsboanmälan görs av sociala avdelningen och kan ersätta en bouppteckning om ringa tillgångar finns. Dödsboanmälan skall göras inom två månader.

Om den avlidnes tillgångar och hans/hennes eventuella andel i efterlevande make/makas giftorättgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan.

Exempel på undantag:

  • Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord, kan detta vara skäl för att istället förrätta en bouppteckning
  • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt
  • Vid tveksamhet, liksom om det kan bli aktuellt med efterarv när den efterlevande make/maka avlider, bör dödsboanmälan undvikas.
  • Om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas


Viktigt att tänka på:

  • Begravningskostnader går före alla andra kostnader
  • Begär anstånd hos fordringsägare med att betala räkningar tills dess utredningen om dödsboanmälan är klar.
  • Finns autogiro ska dessa stoppas.
  • Inte avyttra något ur dödsboet innan hembesök från Socialförvaltningen gjorts.


Kontakta kommunens handläggare för dödsboförvaltning på sociala avdelningen för mer information.

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan, efter ansökan av dödsboet, kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd för hela eller delar av begravningskostnaderna. Det är bara sådana kostnader som är nödvändiga som ingår i ekonomiskt bistånd till begravning.

Begravningskostnader går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Ansökan om detta görs till handläggaren för försörjningsstöd.

Translate the website with Google translate.