Strandskydd

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd, det s.k. strandskyddsområdet.

Enligt miljöbalken råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag med syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandskyddsområde får bland annat inte nya byggnader uppföras, bryggor anläggas schakt eller sprängningsarbeten utföras. Även om bygglov beviljats eller det av någon anledning inte krävs bygglov kan strandskyddsdispens fortfarande krävas.

E-tjänst för ansökan om strandskyddsdispens hittar du till höger. 

Särskilda skäl
Kommunen får i vissa enskilda fall ge dispens från förbudet om det finns särskilda skäl och en dispens är förenlig med strandskyddets syfte.

Som särskilt skäl räknas endast något av nedanstående punkter:

  • Platsen är redan ianspråktagen, till exempel som privat tomt eller industritomt.
  • Platsen är väl avskild från stranden av en väg, järnväg eller annan exploatering.
  • Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
  • Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.
  • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Områden för landsbygdsutveckling
Inom kommunen har 8 områden pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade LIS- områden. Inom dess områden finns ytterligare särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens. En förutsättning för att bevilja dispens för nya bostadshus inom LIS-områden är att de byggs i anslutning till ett redan befintligt bostadshus.

LIS-områden i Åsele kommun

Fri passage
Ett beslut om dispens ska normalt inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaden/ anläggningen säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I ett beslut om strandskyddsdispens anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk.

Translate the website with Google translate.