Miljöskydd

Miljöenhetens arbete med miljöskydd innebär bl a tillsyn enligt miljöbalken över miljöfarliga verksamheter.

Tillsyn enligt miljöbalken är främst en kontroll av hur olika miljöfarliga verksamheter klarar gällande bestämmelser och hur de uppfyller uppsatta villkor för utsläpp och annan miljöpåverkan.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas:

·         Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnad eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

·         Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

·         Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Tillstånd, anmälan mm

De miljöfarliga verksamheterna kan indelas i tre grupper: tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga. Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. I miljöprövningsförordningen (2013:251) anges vilka verksamhetstyper eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan tillstånd eller att anmälan har skett i förväg.

Tillstånd söks hos länsstyrelsen eller miljödomstolen.  Anmälan görs till miljö- och byggnadsnämnden. 

Anmälningsplikten syftar främst till att ge tillsynsmyndigheten information om en planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, om dess påverkan på omgivningen från miljösynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som bedöms behövas enligt miljöbalken och dess följdföreskrifter.

Translate the website with Google translate.