Förfallna byggnader och ovårdade tomter

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnader och tomter hållas i vårdat skick. Det skapar en trevlig atmosfär och påverkar turister och fastboende positivt. I kommunen är det miljö- och byggnadsnämnden som ser till att lagen följs och sköter tillsynen av byggnadsverk och tomter.

Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller att den blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

Byggnader ska vara vårdade

Även byggnaderna på tomten ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Du ska anpassa underhållet till omgivningens karaktär och byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

 

Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Vad räknas som förfallet och ovårdat?  

Förfallna byggnader:

  • Då en byggnad eller del av byggnad på grund av skada tekniskt inte längre kan fungera som den är avsedd att fungera.
  • Då en bärande del av byggnaden tappar sin funktion är det en fara för till exempel lekande barn och djur.

Skulle en olycka inträffa i ett förfallet hus eller på en ovårdad tomt hålls fastighetsägaren ansvarig.

 

Ovårdade tomter:

  • En tomt bedöms som nedskräpad då en samling föremål i skiftande material och standard finns utspridda på tomtmarken.

 

Vill du lämna in en anmälan?

Du kan lämna in en anmälan om ovårdad fastighet eller förfallet hus till miljö- och byggavdelningen.

 

Du kan göra anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig och informera om vad som sker i ärendet.

Translate the website with Google translate.