Köldmedia

Köldmedia finns i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För att minska utsläpp som bidrar till klimatförändringar samt för att skydda människors hälsa och miljön finns det regler som styr hanteringen av köldmedia. Den här informationen riktar sig främst till verksamheter med större köldmedieanläggningar vilka har periodisk läckagekontroll. Verksamheter med sådan utrustning kan vara exempelvis butiker, hotell, restauranger, badhus.

Detta förväntas av dig som operatör

Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl- luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska anmäla det till miljökontoret innan påbörjad konvertering eller installation. 

Årsrapportering

Om den sammanlagda köldmediemängden motsvarar 14 ton CO2e eller mer, ska en årsrapport skickas in till miljökontoret senast den 31 mars året efter. Årsrapporten för läckagekontroller utförda för år 2021 ska alltså vara inkommen till miljökontoret senast 31 mars 2022.

Intervall för läckagekontroll

Intervallen för läckagekontroll baseras på CO2e. CO2e är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med samma mängd koldioxid.

Intervallen utgår från gränserna 5, 50 och 500 ton CO2e där 5 ton medför läcksökning minst var tolfte månad, 50 ton minst var sjätte och 500 ton minst var tredje månad. System som innehåller mindre än 5 ton CO2e behöver inte läckagekontrolleras. Lagstiftningen lämnar inget utrymme för flexibla tolkningar vilket innebär att om kontrollintervallet är 12 månader måste kontrollen utföras inom den tiden (365 dagar) från senaste kontroll.

Rådfråga de som utför den periodiska kontrollen av er köldmedieutrustning om vad som gäller för er anläggning.

Vem får genomföra läckagekontrollen?

Läckagekontrollen ska utföras av ett certifierat företag och av certifierad person. Information om vem som är certifierad för att utföra läckagekontroller finns hos företaget INCERT som utfärdar certifikaten.

Tillsynsavgift

Miljökontoret tar ut en avgift för handläggningen av köldmedierapporter motsvarande 1 timme. Timavgiften är för närvarande 950 kronor.  

Miljösanktionsavgift

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift, som är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser. Upprepad överträdelse kan medföra dubbel miljösanktionsavgift. De sanktionsavgifter som kan drabba operatören till kyl- och värmepumpanläggningar är bland annat: 

  • då en årsrapport inkommit försent
  • då komplett årsrapport uteblivit
  • då register inte förts trots krav om registerföring
  • då aggregat inte anmälts innan installering
  • då kontrollen inte utförts av rätt certifierat företag (se www.incert.se), eller
  • om kontrollintervaller inte uppfyllts

Translate the website with Google translate.