Bygdeavgiftsmedel

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan söka bygdemedel. Sedan 2016 görs ansökan till länsstyrelsen och det är de tar beslutet. Normalt samråder länsstyrelsen med kommunerna innan beslut tas.

Utveckling med bygdemedel | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Vad kan pengarna användas till?
Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. 

Vem kan söka bygdemedel?
Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Berörd bygd definieras i Åsele kommun som hela kommunen. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag.

Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar söker organisationsnummer hos Skatteverket. Blankett finns på: skatteverket.se. Vid frågor, ring 0771-567 567.

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?
Du kan söka bygdemedel till bland annat:

  • reparationer eller investeringar i byggnader
  • förbättringar i idrottsanläggningar
  • inköp av utrustning

Du kan inte få bygdemedel till:

  • driftskostnader
  • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
  • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
  • kommersiell verksamhet

Finansiering
Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 procent kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen. 

Om ditt projekt överskrider 30 000 kr har du möjlighet att söka förskott med 33 %. 

Hur söker jag bygdemedel?
Nu söker ni bygdemedel med hjälp av e-tjänsten för föreningar, företag och offentliga aktörer Min ansökan

För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation. Detta och allt annat som du behöver veta för att söka stöd finns sammanfattat i skriften Min ansökan – manual och utbildningsmaterial. Manualen finns på länsstyrelsens hemsida. En länk till det finns i länkrutan till höger.

Lycka till!

Rekvirering av beviljat stöd: 
Rekvisition, det vill säga ansökan om utbetalning, lämnas på särskild blankett som finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida. Rekvirering sker maximalt tre gånger under projektets livslängd eller enligt som framgår av beslutet. Till rekvisitionen bifogas kostnadssammanställning och fakturakopior. Alla fakturor måste vara ställda till stödmottagaren, avse beviljade projektaktiviteter och ha uppstått inom beslutad projekttid för att betraktas som stödberättigande. Om ni inte hinner genomföra era aktiviteter och betala kostnaderna i tid ska ni ansöka om förlängning av projektet.

Rekvisitioner skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten via e-post eller brevledes till

E-post: Skickas till länsstyrelsen centrala e-postlåda: vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Brev: 
Länsstyrelsen i Västerbotten 
Storgatan 71B 
901 86 Umeå

Rekvisition via e-post märks med "Rekvisition bygdemedel".

Observera att beviljat stöd erhålls mot redovisning av upparbetade kostnader.

 

Bidrag till samebyar 
Samebyar som har berörts av utbyggnaden har möjlighet att ansöka om bygdemedel för investeringar som har till syfte att främja rennäringen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet tar emot ansökningar och yttrar sig till Sametinget som är beslutande. För rennäringens bygdemedel finns riktlinjer framtagna av Sametinget. Frågor gällande rennäringens bygdemedel besvaras av länsstyrelsens rennäringshandläggare.


Frågor?
 
Om du har allmänna frågor kring bygdeavgiftsmedlen, eller frågor om din ansökan, rekvisition eller kommande utbetalningar, är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten.

Min ansökan (asele.se)

Senast uppdaterad den 21 maj 2024

Translate the website with Google translate.