Våra verksamheter

I Åsele kommun är våra verksamheter fördelade på sex olika områden: Sociala, Barn och Utbildning, Fritid turism och kultur, Tekniska, Administrativa (intern service), Miljö och Bygg.

I informationen nedan kan du få lite inblick i vad de olika verksamheterna ansvarar för och har för uppgifter. Varje verksamhet har en verksamhetschef. Det finns flera olika enheter i de olika verksamheterna och enhetschefer.

På sidan Lediga jobb ser du vilka tjänster som finns lediga just nu. Du kan också skicka in en intresseanmälan även om ingen tjänst ligger ute just nu.

Socialtjänsten

Socialtjänstens uppgift är att ge stöd och hjälp till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver stöd i sin vardag. Vi underlättar så att de som behöver stöd ska kunna känna sig delaktiga och leva ett självständigt liv.

Det kan handla omsorg och service för äldre eller till personer som har en fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning. Det kan också handla om rådgivning och hjälp vid ekonomiska svårigheter, konflikter i familjen, missbruk, oro för barn och ungdomar eller andra sociala problem. Socialtjänsten handlägger och verkställer insatser inom äldre- och funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och integration.

Individ och familjeomsorg arbetar främst med myndighetsutövning inom socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hos oss arbetar socionomer med socialsekreteraruppgifter, integrationsfrågor och biståndsbedömning inom äldreomsorg och LSS, socialpedagog arbetar med insatser i hemmet och administratörer sköter vårt kansli.

Äldreomsorg och funktionshinderomsorg omfattar verkställighet av beslutade insatser och allt som hör till inom verksamhetsområdet som särskilt boende för äldre och LSS, hemtjänst, hemsjukvård, boendestöd och våra dagliga verksamheter inom LSS och träffpunkt för målgruppen psykiskt funktionshinder.

Medicinska enheten samlar legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut inom hälso- och sjukvård och paramedicin.

Vill du ha ett givande och utmanande arbete är det hos oss du ska söka! Lämna gärna din intresseanmälan via Varbi eller via mail till vår förvaltningsbrevlåda: sociala@asele.se

Barnomsorg och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Åsele kommun ansvarar för verksamhet inom förskolan, grundskolan, SFI och vuxenutbildningen. Vill du ha ett verkligt givande arbete där du gör skillnad? Välkommen att skicka in en intresseansökan om ingen ledig tjänst ligger ute just nu. 

Fritid, turism och kultur

Verksamheten "Fritid, turism och kultur" på Åsele kommun ser till att det finns utbud på evenemang, kultur, idrott, friluftsliv för alla åldrar. Fritid, turism och kultur har bland annat hand om kulturhus, bibliotek, biograf, turistbyrå, simhall, sporthall, gym, ishall, fotbollsplan, slalombacke, elljusspår, skatepark, hembygdsområdet och mycket mer. För barn och ungdomar finns även kulturskola och ungdomsgård. 

Fritid, turism och kultur arrangerar årligen återkommande de omtyckta evenemangen: Åsele Marknad (sommarens höjdpunkt och är en av Sveriges största marknader) och Åsele Vintermarknad. 

Fritid, turism och kultur stödjer och samverkar med Åsele kommuns föreningar och studieförbund. I Åsele har vi ett rikt föreningsliv och många Åselebor är engagerade i flera föreningar. 

Fritid, turism och kultur ansvarar också för turism och inflyttning till kommunen. Enheten är inhyst på Kulturhuset och det är hos oss som nyinflyttade hämtar upp sina välkomst-kit med erbjudande från våra lokala företag och föreningar.

Det här är enheten för dig som söker ett serviceinriktat arbete, gillar att ha mycket kontakt med människor. Vi brinner för att skapa meningsfull fritid för våra invånare, besökare och turister.

Tekniska avdelningen

"Tekniska" har hand om det mesta av den infrastruktur som finns i kommunen. Vi har till exempel hand om dricksvatten, sophämtning, avlopp, återvinningscentraler. Vi ansvarar för och har hand om underhåll av kommunala fastigheter, som äldreboenden, kontor, fritidsanläggningar, parker och lekplatser.

Vi ansvarar för väghållningen i kommunen. På vintern ser vi till att vägarna är framkomliga och fria från snö. På sommaren utför vi asfaltering och lagning av vägarna där det behövs. Vår förhoppning är att invånare och besökare ska trivas i Åsele, både nu och i framtiden. Är du engagerad och brinner för att få vardagen att fungera för dina medmänniskor? Då är det hos oss du ska söka jobb. 

Miljö och bygg 

Miljö- och bygg arbetar under miljö- och byggnadsnämnden som är en myndighetsnämnd och vårt arbete styrs av plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och flera andra lagar, förordningar och föreskrifter. 

Vi är en liten avdelning med två stycken anställda i dagsläget, men vi samverkar/samarbetar i stor omfattning med våra grannkommuner om de kompetenser som vi själva saknar.

Hos oss finns administratör, handläggare, miljöinspektör, livsmedelsinspektör, byggnadsinspektör, mättekniker, GIS-samordnare och energi- och klimatrådgivare. 

Kommunstyrelsen

Inom kommunstyrelsens verksamhet finns de administrativa stödverksamheterna som hjälper kommunens alla verksamheter med det dagliga administrativa arbetet. Verksamheten ansvarar både för den löpande dagliga driften och har en övergripande lednings-, samordnings och servicefunktion. 

Följande enheter ingår under kommunstyrelsen och alla utom samisk koordinator har kontor i kommunhuset som syns på bild ovan:

IT-enheten

Den här enheten levererar service, support till kommunens organisation, som rör digital teknik. IT-enheten ansvarar också för IT-säkerhet, beställningar och inköp av teknik, drift och underhåll av servrar, nätverk, verksamhetssystem och datalagring. Hos oss arbetar fyra IT-tekniker. Är du tekniker eller duktig på IT-support? Då är det här enheten för dig.

Ekonomienheten

På ekonomienheten arbetar ekonomiassistenter, ekonomiadministratör, ekonomer samt controller. Vi ansvarar för övergripande budgetering, redovisning och ekonomisk uppföljning inom Åsele kommun samt koncern.

Kanslienheten

På kansliet sköts den politiska ärendeberedningen, sekretariatservice, diarium och arkivet samt löneutbetalningar och personalfrågor. På avdelningen jobbar kanslist, registrator, kommunsekreterare och lönehandläggare/assistenter under ledning av den Kansli-/HR chefen.

Löneenheten

Löner arbetar med personal- och lönefrågor: löneutbetalningar, övrig löneadministration som arbetsgivarintyg, intyg om arbete, sjukanmälningar, inkomstuppgifter till försäkringskassan etc. Löneenheten administrerar även schema- och bemanningssystemet BeSched.

Human Resources (HR) 

HR har i uppdrag att utifrån verksamhetens och ledningens behov, stödja, följa upp och utveckla HR-strategier och personaladministrativa processer för att uppnå ökad kvalitet och effektivitet. Detta gör vi bl.a. genom att arbeta med:

  • stöd för att attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla rätt medarbetare
  • ledarskapsutveckling och att verka för ett arbetsklimat som främjar innovation och prestation 
  • arbetsrätt och förhandling 
  • löneadministration, försäkringsfrågor, systemutveckling
  • arbetsmiljö, kompetensförsörjning, rehabilitering.

På HR-enheten arbetar en HR-strateg.

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten arbetar huvudsakligen med att förebygga, förhindra bränder och andra olyckor. Vi arbetar även för att så långt som möjligt begränsa de skador som sker av de olyckor som trots allt inträffar.

Räddningstjänstens i Åsele består av en beredskapsstyrka bestående av en räddningsledare, en brandförman och fyra brandmän. I Fredrika finns en beredskapsstyrka om en brandförman och en brandman. Dessa styrkor finns under normala förhållanden tillgängliga dygnet runt – året runt. Inom den förebyggande verksamheten finns i Åsele räddningschef på heltid samt brandinspektör på halvtid. 

Vill du arbeta som deltidsbrandman? Hör av dig till oss! 

Kommunikationsenheten

På den här enheten arbetar en kommunikatör som har övergripande ansvar för kommunkoncernens externa och interna kommunikation. Kommunikatören fyller en viktig uppgift i krishanteringsarbetet och har också rollen som kriskommunikatör. Andra ansvarsområden är grafisk profil, kommunens webbplatser, sociala medier, marknadsföring, varumärke och bistår med strategikunskap kring kommunikationsinsatser. 

Åseles samiska förvaltningskommun

Här jobbar en samisk koordinator i och med att Åsele är en samisk förvaltningskommun sedan 2018. Att vara en samisk förvaltningskommun innebär bland annat att enskilda har rätt att använda samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. Enskilda har också rätt att få äldreomsorg och förskola helt eller väsentlig del på samiska. Åseles samiska förvaltningskommun arbetar med att försöka tillgodose behoven.

Språkrevitalisering, ökat samisk synliggörande och ökat utbud av samiska språk- och kulturaktiviteter är några av arbetsuppgifterna.

 

Translate the website with Google translate.